top of page

Poprawa procesu przygotowania i obróbki zlecenia produkcyjnego

litex-promo-25-lat-logo.png

Projekt doskonalący procesy administracyjne w firmie produkującej kabiny prysznicowe na wymiar.

 

Zgłoszona potrzeba organizacji:

Potrzeba doskonalenia procesu przepływu dokumentów oraz informacji była powiązana z koniecznością podniesienia efektywności procesu obróbki zlecenia oraz poprawą jakości czynności wchodzących w skład tego procesu.

 

Cele:

 • poprawa jakości obróbki zleceń

 • zbalansowanie pracy w dziale konstruktorskim

 • standaryzacja operacji w obszarach administracyjnych

 • rozwój indywidulany kadry zarządzającej procesami

 • poprawa komunikacji międzywydziałowej

 

Przebieg wdrożenia:

 • Wykonanie mapy stanu obecnego procesów oraz zaprojektowanie stanu docelowego.

 • Zidentyfikowanie głównych problemów w procesie, ustalenie rozwiązania, terminów i osób odpowiedzialnych.

 • Wprowadzenie wskaźników procesowych w obszarze działu konstrukcyjnego. Wskaźniki omawiane na są codziennych spotkaniach operacyjnych.

 • Przeprowadzenie 5 sesji doskonalących umiejętności zarządcze kierownika działu konstrukcyjnego.

 • Ustandaryzowanie najczęściej powtarzających się operacji w procesie.

 

 

Osiągnięte efekty:

 • Skrócenie czasu obróbki jednego zlecenia o około 30 %.

 • Ograniczeniu procesu podwójnej weryfikacji zleceń o 40 %.

 • Rozwinięcie narzędzi umożliwiających wyeliminowanie zbędnych czynności oraz niepotrzebnej komunikacji.

 • Ustandaryzowanie ponad 30 rutynowych operacji.

 • Wypracowanie matrycy umiejętności w celu usystematyzowania indywidulanych ścieżek rozwoju pracowników.

 • Powiązanie systemu motywacyjnego ze wskaźnikami procesu.

 • Ograniczenie ilość nadgodzin w dziale konstrukcyjnym o ponad 90%.

 • Wypracowanie nowych rozwiązań, pobudzenie zespołu do zgłaszania usprawnień (ponad 60 zgłoszonych usprawnień w trakcie trwania projektu).

 • Upłynnienie przepływu zleceń ustalając priorytety z uwzględnieniem ustalonych czasów realizacji zamówienia i specyfiki rynków.

 • Koncentracja na priorytetach zgodnie z określonymi czasami LT.

 • Monitorowanie odchyleń w procesie w krótkich cyklach (umożliwia szybką reakcję na problemy z jakością i wydajnością).

bottom of page