top of page

Organizacja procesów i rozwiązywanie problemów zgodnie z filozofią Lean Management

litex-promo-25-lat-logo.png

Projekt zakładał przeprowadzenie serii warsztatów zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line dla producenta sprzętu AGD. W zajęciach wzięło udział ponad 40 osób. 

 

Zgłoszona potrzeba organizacji:

Potrzeba organizacji projektu wynikała z konieczności rozwijania umiejętności procesowych oraz technik rozwiązywania problemów u pracowników uczestniczących w zajęciach.

Grupę docelową, dla której adresowane były warsztaty stanowili pracownicy administracyjni (dział HR, BHP, dział kontroli jakości) oraz specjaliści pełniący funkcje wspierające (R&D, działy techniczne) w zakładzie produkującym wytwarząjącym artykuły gospodarstwa domowego.

 

Cele:

 • Poznanie zasad, na których opierają się „szczupła” organizacja procesów.

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wizualnego zarządzania środowiskiem pracy.

 • Umiejętność stosowania narzędzi Lean w procesach administracyjnych.

 • Nabycie umiejętności odróżniania wartość dodanej od marnotrawstwa.

 • Doświadczenie tego, jak praca zespołowa wpływa na skuteczność rozwiązywania problemów.

 • Poznanie narzędzi i metod analizy przyczyn źródłowych problemów oraz technik wyboru najkorzystniejszych decyzji.

 

Przebieg projektu:

 • Warsztaty 5 godzinne w formie on-line z zakresu organizacji szczupłych procesów

 • Warsztaty  8 godzinne  oparte na grze symulującej proces produkcyjny.

 • Warsztaty 8 godzinne dotyczące ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów opierające się na metodologii DMAIC.

 

Osiągnięte efekty:

W wyniku projektu uczestnicy:

 • Uświadomili sobie jak wzajemne powiązania pomiędzy procesami wpływają na osiąganie celów związanych z satysfakcją klienta zewnętrznego i poprawą konkurencyjności firmy.

 • Nauczyli się dostrzegać czynności niedodające wartości w swojej codziennej pracy.

 • Dostrzegli jak istotne są stabilne procesy, standaryzacja oraz szybki przepływ informacji i dokumentów w ich obszarach.

 • Poznali metody rozwiązywania problemów.

 • Nauczyli się analizowania danych procesowych i podejmowania decyzji na ich podstawie.

 • Uświadomili sobie rolę pracy zespołowej w procesie rozwiązywania problemów.

bottom of page