top of page

Zgodnie z założeniami podejścia procesowego, do systemu zarządzania w organizacji należy podejść globalnie, zaczynając od określenia wymagań klienta oraz identyfikacji procesów i ich wzajemnych powiązań. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie odpowiednich metod i narzędzi wspierających zarządzanie organizacją.

 

Zgłoszona potrzeba organizacji:

Konieczność zdefiniowania i ustandaryzowania procesów decyzyjnych w firmie, zminimalizowania powstawania konfliktów w warunkach ograniczonych zasobów, redukcji postaw dysfunkcyjnych w zespole (bark odpowiedzialności za wspólny wynik, brak zastępowalności, nieodpowiedni przepływ informacji).

 

Cele:

  • Lepsze zrozumienie przepływu wartości w organizacji.

  • Wypracowanie odpowiedniej strategii, która będzie punktem odniesienia w procesach decyzyjnych. 

  • Zaplanowanie działań doskonalących procesy w kolejnych etapach projektu.

 

Przebieg projektu:

W trakcie warsztatów strategicznych z udziałem zarządu firmy zdefiniowano główne procesy, dostawców i klientów wewnętrznych oraz ich wzajemne powiązania i zasoby które współdzielą.

W trakcie zajęć zbudowano ogólną mapę procesów bazującą na diagramie SIPOC (Suppliers, Input, Process, Output).

 

Osiągnięte efekty:

  • Zdefiniowanie procesów głównych oraz procesów pomocniczych.

  • Przeanalizowanie, które procesy są priorytetowe w kontekście dostępu do zasobów.

  • Wypracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację tych okresów w ciągu roku, w których może dochodzić do sytuacji ograniczeń w dostępnych zasobach (uwagi na kumulację wielu zadań w jednym czasie).

  • Zaplanowanie kilkunastu działań do szybkiej realizacji, wspierających organizację procesów (Quick wins).

  • Zaangażowanie dyrektorów poszczególnych obszarów w proces budowania mapy zadań procesowych.

  • Zaplanowanie warsztatów z udziałem kluczowych osób w organizacji, których celem będzie określenie standardów i ścieżek decyzyjnych.

Warsztaty strategiczne dla firmy z branży rolnej

litex-promo-25-lat-logo.png
bottom of page